Wednesday, August 15, 2007

Hutch #3

Hutch โทรมาแล้ว เรื่องยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ได้ผลแล้วจะแจ้งให้ทราบ บอกไม่ได้ว่าเมื่อไร ช้าเร็วไม่รู้

ถ้าอยากเปิดสัญญาณใช้งานตอนนี้ ให้มาจ่ายเงินก่อนตามบิล

จบ

No comments: