Wednesday, December 21, 2005

สรรพากรรับใช้

นักวิชาการ-ส.ว. จวก “สรรพากร” อ้างช่องโหว่กม.ยกประโยชน์ตระกูลชินฯ

พอนายเรืองไกรยกตัวอย่างนายกฯขึ้นมาเปรียบเทียบ ทำเป็นคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาด เดือดร้อนรีบคืนภาษีให้เขาเลย อยากรู้นักว่าถ้าไม่มีกรณีของนายกฯ และไม่เป็นข่าวขึ้นมา มันจะพยายามคืนภาษีไหม

No comments: