Sunday, March 13, 2005

Godzilla ขี้ร้อน กับ พัดลม กับ ลมกระป๋อง

เวลาสำหรับแปลง NEF ก็ช้าลงเรื่อยๆ

คือ เร็วในตอนแรกแต่จะช้าลงเรื่อยๆ

จนช้ามากในภาพหลังๆ

ไปซื้อพัดลมมาติด

กระป๋องลม

กราฟกลายเป็น

เวลาสำหรับแปลง NEF ของ Nikon View ก็สม่ำเสมอขึ้น

No comments: