Friday, March 25, 2005

Firefox 1.0.2 + Thai WBR

เมื่อคืนปล่อยให้คอมไพล์ทิ้งไว้ก่อนนอน เช้านี้ Upload ขึ้นไปไม่นานเท่าไร แต่มาแก้ Blog นี่ ลำบากกว่า ทำไว้หลายหน้าเกินไป :(

Firefox + Thai WBR บน Windows

Firefox + Thai WBR บน Mac OS X

No comments: