Sunday, March 20, 2005

57% ของเงินรวมทั้งประเทศไทย กับ 27 ตระกูล

หลายคนคงรู้สึกมานานอยู่แล้วว่า ช่องว่างระหว่างคนมีเงินกับไม่มีในเมืองไทย ค่อนข้างจะสูง(มาก) เพิ่งจะเห็นตัวเลขจากข่าว

แฉ 27 ตระกูลยึดสมบัติชาติ "สุเมธ" ติงอัดเงินสู่รากหญ้าอย่างเดียวไร้ผล

ที่บอกว่า

นายสุเมธ กล่าวด้วยว่า แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่าขณะนี้ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 8-9% แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น และเมื่อสำรวจจริงๆ แล้ว พบว่ามีคนจาก 27 ตระกูลที่กุมเงินไว้ถึง 57% ของเงินรวมทั้งประเทศ ถือว่ากุมสมบัติของชาติไว้เกินครึ่ง คนจนก็ยังจนอยู่เท่าเดิม แล้วจะบอกว่าเราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างไร ในเมื่อเงินไปอยู่ในมือของคนบางกลุ่มในสังคมเท่านั้น

ค่อนข้างจะตกใจกับเลข 57% ไม่นึกว่าจะสูงขนาดนี้

No comments: