Thursday, August 19, 2004

จดชื่อ ตุลาการ

จาก คำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๔๔ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หน้า ๑๑

... ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากมีมติ ๘ ต่อ ๗ ว่า ผู้ถูกร้องไม่มีความผิดตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก ๘ คน คือ

 1. นาย กระมล ทองธรรมชาติ
 2. นาย จุมพล ณ สงขลา
 3. พลโท จุล อติเรก
 4. นาย ปรีชา เฉลิมวณิชย์
 5. นาย ผัน จันทรปาน
 6. นาย ศักดิ์ เตชาชาญ
 7. นาย สุจินดา ยงสุนทร
 8. นาย อนันต์ เกตุวงศ์
วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้องไม่มีความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕

ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย ๗ คน คือ

 1. นาย ประเสริฐ นาสกุล
 2. นาย มงคล สระฏัน
 3. นาย สุจิต บุญบงการ
 4. นาย สุวิทย์ ธีรพงษ์
 5. นาย อมร รักษาสัตย์
 6. นาย อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
 7. นาย อุระ หวังอ้อมกลาง
วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้องมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ ...

No comments: