Saturday, July 17, 2004

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ใกล้ถึงเลือกตั้งแล้ว รุ่นน้องที่สถานทูต MSN โฮมเพจนี้มาให้

ฟอร์มขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของสถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

อยู่ต่างประเทศใช่ว่าจะเดินดุ่ยๆไปใช้สิทธิที่สถานทูตได้เลย ดูเหมือนต้องกรอกแบบฟอร์มส่งไปล่วงหน้าก่อน ไม่รู้ว่าใช้แบบฟอร์มเดียวกันทุกประเทศหรือเปล่า

1 comment:

fat dog father said...

กรอกไปแล้วที่เยอรมันเมื่อปีก่อน ที่แย่คือถ้าจะกลับไปใช้สิทธิที่เมืองไทยต้องขอ
ยกเลิกด้วย