Wednesday, July 28, 2004

Biopolis ของสิงคโปร์

อ่านข่าว Wired 12.08: Singapore Wants You! เกี่ยวกับโครงการ Biopolis ของสิงคโปร์แล้วใจหาย โหลงทุนอะไรกันขนาดนั้น เพิ่งรู้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่โคลนแกะได้ ย้ายไปอยู่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว

No comments: